V čem spočívala neporazitelnost římské armády?

Římský voják, ilustrační obrázek, zdroj: pixabay.com

Římská armáda byla neporazitelná takřka pět století. Co stálo za její neporazitelností? V čem spočíval výcvik římské armády? A kdo římské armádě velel?

Reklama

Římská armáda byla výtvorem starověké společnosti, která byla odkojena neustálým válčením. Po dobu dlouhých pěti století, od druhé punské války až po katastrofy ve 3. století byla prakticky neporazitelná. Vítězství římské armády nebrala konce, každé z nich doprovázela okázalá triumfální jízda a sbírka pamětních sloupů, po vzoru Titova oblouku nebo Traianova sloupu. Každá její porážka byla výjimečná a způsobila senzaci, jako například rozdrcení tří římských legií v německé provincii v roku 9 n. l.

Proč si římské legie dokázaly podmanit bezmála celý tehdejší svět? Byli snad Římané nejsilnější a nejstatečnější? To rozhodně ne. K vítězství vedl legionáře především vytrvalý a dlouhodobý výcvik, dokonalá organizace a pevná kázeň na cvičišti, v táboře i poli.  Vojáci museli projít výcvikem v pochodovém kroku, běhu, skoku a výcvikem u kůlu, který představoval nepřítele. Učili se plavat, bojovat s mečem, házet oštěpem, střílet z luku, metat kameny prakem a jezdit na koni. To všechno po celou dobu vojenské služby, která trvala dvacet let, museli denně trénovat, aby nevyšli ze cviku. Navíc třikrát do měsíce vycházeli vojáci s plnou polní na desetimílový cvičný pochod. Část této vzdálenosti se zdolávala během. Věrní váleční veteráni se mohli dočkat daru v podobě půdy v jedné z vojenských kolonií.

Římská armáda se dělila na pěší vojsko, jízdu a námořnictvo. Nejdůležitější však byla pěchota – legie rekrutované z římských občanů a pomocné sbory z řad spojenců a obyvatel provincií. Každá legie měla 5000 – 6000 mužů a v jejím čele stal senátor. V době římského míru hájila císařské pevnosti a hranice stálá síla zhruba třiceti legií. Legie byly označovány číslem a jménem. Římská armáda postupně nabývala na velikosti a síle, až roku 31 př. n. l. dosáhla nejvyššího počtu téměř 60 legií. Válečné loďstvo si drželo flotily na Rýnu a na Dunaji, stejně jako ve Středozemním moři. Roku 2 př. n. l.  císař Augustus založil devět kohort elitní praetoriánské gardy se základnou v Římě.

Reklama