Jaký byl život v Římské říši?

Římské Koloseum, zdroj: pixabay.com

Říše Římská byla nejmocnější a největší říší v Evropě. V době své největší slávy se rozkládala nejenom na značné části území Evropy, ale taky na území Afriky a Asie. V roce 200 n. l. sahala od dnešního Portugalska až ke Kaspickému moři a v severní Africe až k Sahaře.  Na území Římské říše žilo v této době okolo 60 miliónů obyvatel. Protože říše zcela obklopovala Středozemní moře, Římané toto moře nazývali jednoduše nostra mare – naše moře.

Reklama

Podle nejdelší verze trvaly dějiny starověkého Říma neuvěřitelných 2206 let, od založení Věčného města v roce 753 př. n. l. až po definitivní rozpad Římské říše v roce 1453 n. l. Obvyklejší je verze zhruba poloviční, sahající od založení města až k pádu západní části římského impéria, jejímž hlavním městem byl Řím, v roce 476 n. l.

Římský svět se vyznačoval soudržností, kterou nelze najít v žádné jiné starověké či moderní civilizaci. K hmotným poutům patřila síť vojenských posádek, umístěných v každé provincii a kamenných silnic, které spojovaly provincie s Římem. Zákony a správu říše pak prosazovala všudypřítomná armáda úředníků a kdokoliv ohrozil autoritu a moc Říma, ten byl zničen. Jedna z důležitých věcí, která pomohla lidem cítit sounáležitost s říší, byl společný jazyk. Jistě, většina  z 60 miliónů lidí žijících v této říši nemělo latinu jako svůj mateřský jazyk. Latina však byla oficiálním jazykem, a pokud se lidé chtěli v říši uplatnit, museli ji zvládnout.

Římské dějiny se dělí obvykle na tři samostatná období: dobu královskou, republiku a císařství. Já se zde však nebudu zabývat klasickými dějinami Římské říše, ale zaměřím se spíše na všední, každodenní život obyvatel v této říši. Tak se seznámíme s třídní společnosti říše a její armádou. Dozvíte se jak obyvatelé říše bydleli, jak se stravovali a oblékali, jaké měli silnice, školy a lázně a spoustu dalších zajímavostí.

Římská říše totiž velmi významně ovlivnila celou další evropskou civilizaci. Právě zde vzniklo a rozšířilo se křesťanské učení a je to právě křesťanství, které dodnes spojuje národy po celém světě. Dokonale propracované římské právo je rovněž základem moderní právní vědy.

Latina se po zániku Římské říše stala jazykem vzdělanců. Ve středověku se na evropských školách vyučoval latinský jazyk a většina knih byla psána latinsky až do 18. století. Latinský jazyk je dodnes základem pro názvosloví například v lékařství, nebo botanice a zoologii. Římská architektura má vliv taky na naši současnou, moderní architekturu. Mnoho římských budov a dalších staveb se zachovalo do dnešní doby. Mnoho uměleckých a jiných předmětů z doby římské můžeme obdivovat v muzeích po celém světě.

Vzdělávací seriál o životě v Římské říši. Autor: Jiří Glet

Reklama