Celoživotní studium: Nenechte se odradit

Pokud máte zájem se i nadále vzdělávat, existují Univerzity třetího věku. Neváhejte a vyžijte této možnosti formy vzdělávání. Vysoké školy již tradičně Univerzitu třetího věku (U3V) řadí do nabídky celoživotního vzdělávání. Univerzita třetího věku poskytuje dospělým a osobám v pokročilejším věku všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské, univerzitní úrovni. Škála vzdělávacích aktivit U3V je široká, rozmanitá a vnitřně diferencovaná. Zahrnuje ucelené vzdělávací programy (1-3leté), kurzy inovační povahy s edukací v oblasti nových technologií, konverzační jazykové kurzy, aktivity na podporu fyzické a psychické kondice a programy rozvíjející individuálně řízené učení v seniorském věku.

Hlavní cíle Univerzity třetího věku:
• „bio-psycho-sociální” rozvoj člověka
• adaptace na měnící se životní a společenské podmínky (technologie)
• mezigenerační dialog
Přes oprávněnost specifického zájmu o seniory jako věkové skupiny a přes existenci úkolů a potřeb seniorského věku, jsou jednotliví senioři až do vysokého věku především „sami sebou” a teprve pak „starými lidmi”. Z toho plyne jak nezbytnost plurality a variability seniorských programů, tak nepřijatelnost jediného a jednotného přístupu a zúžení „potřeb stáří” na minimum.

Univerzity v ČR
• Univerzity třetího věku
o ČVUT – České vysoké učení technické v Praze
o ČZU – Česká zemědělská univerzita v Praze
o ČZU PEF- Česká zemědělská univerzita PEF v Praze
o MU – Masarykova univerzita Brno
o MZLU – Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
o SLU – Slezská univerzita v Opavě
o TUL – Technická univerzita v Liberci
o UHK – Univerzita Hradec Králové
o UJEP – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
o UK – Univerzita Karlova v Praze
o UPa – Univerzita Pardubice
o UPOL – Univerzita Palackého Olomouc
o UTB – univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
o VFU – Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
o VŠB – Vysoká škola báňská Ostrava
o VŠE – Vysoká škola ekonomická
o VŠCHT – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
o VŠPJ – Vysoká škola polytechnická Jihlava
o VUT – Vysoké učení technické v Brně
o ZČU – Západočeská univerzita v P

Reklama