Nominace ceny Senior roku 2014

Nadace Charty 77 v rámci projektu Senzační senioři vyhlašuje cenu Senior roku 2014. Cílem této soutěžě je podpora seniorů jako významné části naší společnosti a zdůraznění jejich výjimečných výkonů, počinů a prací. Ocenění má inspirovat seniory v jejich vlastním životě a posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru. Výběr oceněných a prezentace jejich práce široké veřejnosti je šancí pro postupné rozbití stereotypů v nazírání na život seniorů.
Kategorie:

Nejlepší senior/seniorka a Nejlepší klub.
Nominovat do obou kategorií mohou:

Seniorské kluby, společenské organizace, nezisková sdružení, samosprávy obcí, měst, krajů, školy všech stupňů, stálé kulturní a sportovní organizace. Nominaci může podat i jednotlivec, avšak pouze prostřednictvím výše uvedených subjektů.

Návrh na udělení ocenění musí být podán písemně nebo elektronicky, a to zasláním přihlášky společně se zdůvodněním návrhu a 2 referencemi do 25. 8. 2014.

O udělení ocenění rozhoduje nezávislá porota. Cena bude slavnostně vyhlášena a předána 1. 10. 2014 v Divadle ABC v Praze od 15 hodin.

 

Kritéria pro udělení ocenění

Nominovat můžete jednotlivce a kluby, kteří:

  • se angažují ve prospěch řešení veřejných problémů v místě/regionu
  • konkrétně a dlouhodobě pomáhají seniorům
  • provozují informační a vzdělávací aktivity ve prospěch seniorů (vč. obrany práv spotřebitelů, bezpečnosti, důstojného bydlení atp.)
  • dlouhodobě a efektivně pracují na řešení sociálních problémů (i ve prospěch další skupin – děti, lidé s postižením, osamělé matky)
  • společensky významně využívají celoživotní kvalifikace ve veřejném prostoru (obětaví lékaři, učitelé, odborníci na sociální oblast, právníci se zaměřením na lidská práva atd.)

Pravidla:
  •  nominováni mohou být jednotlivci a organizace působící na území České republiky, kteří prokazatelně svou činnost vyvíjeli v průběhu celého hodnoceného období, tj. předchozího kalendářního roku
  • přihlášky jsou přijímány od 15. června do 25. srpna 2014. Pro dodržení stanoveného termínu je rozhodné datum poštovního razítka nebo doručení elektronicky.
  • přihláška musí být úplně a pravdivě vyplněna a podepsána navrhovatelem i nominovaným. Odesláním takto vyplněné a podepsané přihlášky navrhovatel i nominovaný potvrzují, že se seznámili s pravidly soutěže, že s nimi souhlasí a zavazují se je dodržovat.
  • přihlášku včetně zdůvodnění návrhu a s referencemi zašle navrhovatel:

a) poštou v obálce s označením v horním levém rohu heslem Senior roku na adresu: Nadace Charty 77, Melantrichova 5, 110 00 Praha 1

b) prostřednictvím e-mailu na adresu: info@sensen.cz

Proto neváhejte a nominujte seniora, nebo seniorský klub, který si zaslouží ocenění.

Reklama