Projekt mHealth Active vás přesvědčí, že moderní technologie a senioři jdou k sobě

„Aktivně s pomocí mobilních technologií“, tak by se dal přeložit název výzkumného projektu mHealth Active, který v současnosti probíhá na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Projekt, který je spolufinancován Evropskou unií a městem Brno, vede doc. Steriani Elavsky. Cílem je ověřit přínos využití mobilních technologií u stárnoucí populace pro podporu zdraví (pohybová aktivita, snížení sedavosti, kvalita spánku)

Co si představit pod pojmem „mobilní technologie“?

Mobilní technologie zahrnují nástroje jako jsou mobilní telefony, chytré telefony, či tablety, které umožňují (bezdrátové) připojení k internetu nebo k jiným přístrojům na sledování různých aspektů zdraví (např. tlakoměr, krokoměr). Využívání mobilních technologií se strmě zvyšuje u všech skupin populace včetně seniorů a zájem na zapojení těchto technologií do péče o seniory a pro podporu zdraví obecně také roste. V odborných kruzích si toto využití technologií dokonce vydláždilo svůj odborný termín „mobile health“ (tj. mobilní zdraví) nebo „mHealth“ technologie.

Jak se „mHealth“ technologie využívají?

Na základě studií provedených převážně v anglo-americkém prostředí se ukazuje, že zdraví podporující chování jako je pohybová aktivita lze u seniorů efektivně měnit pomocí zpětné vazby z mobilních telefonů. Z hlediska využitelnosti těchto nástrojů v rámci České republiky bylo ale v první řadě potřeba zjistit, do jaké míry jsou čeští senioři na podobné přístupy ke změně chování připraveni. Výzkumníci z Masarykovy univerzity se proto dotazovali 250 osob nad 50 let a jejich osob blízkých, do jaké míry mají zkušenosti s informačními technologiemi, jaké jsou jejich zdravotní návyky a zda či jak by mobilní nástroje využívali k podpoře zdravého životního stylu.

Jak jsou na tom čeští senioři?

Na základě odpovědí jak pohybově aktivních seniorů, tak těch se zdravotními omezeními se ukázalo, že míra používání a zájem o tyto technologie klesá s věkem. Internet například používá v nějaké míře 41 % dotazovaných starších dospělých (oproti 86 % u osob blízkých), přičemž senioři používali internet v průměru 10 let a 2,2 hodiny denně (oproti 12 let a 3,1 hodiny denně u osob blízkých). Tyto statistiky korespondují i s rozsáhlým průzkumem Českého statistického úřadu (ČSÚ) z roku 2017, který také poukázal na klesající trend užívání internetu s věkem. Česká republika je navíc v užívání internetu mírně pod průměrem v rámci celé Evropské unie.

Nejčastějšími bariérami pro seniory bylo, že technologie se vyvíjí příliš rychle (38%), obavy z chyb při zacházení s technologiemi (29%) či nezájem o technologie (22%). Větší zájem o využívání takových technologií a méně bariér měly osoby blízké. Mezi uváděné benefity informačních technologií u starších dospělých byla možnost komunikace s přáteli a rodinou a být ve spojení.

A co dál?

Jelikož data ukazují spíše omezenou využitelnost „mHealth“ technologií u českých seniorů, je v tuto chvíli důležité o nových technologiích se širokou veřejností, a především staršími dospělými, komunikovat, informovat o možných benefitech v jejich využití, ale i o případných rizicích. V rámci projektu „mHealth Active“ budou vědci dále zjišťovat, jaké charakteristiky (krom věku) ovlivňují připravenost k používání technologií pro podporu zdraví u starších dospělých, s cílem následné intervence. Současně výzkumníci oslovují také lékaře ohledně postojů k využití mHealth technologií v klinické praxi. V další fázi projektu se pak bude testovat použitelnost a efektivita nového nástroje (mobilní aplikace propojené s fitness náramkem) pro sledování pohybové aktivity, sedavosti a spánku na seniorech. Průběžné výsledky projektu i možnosti zapojení můžete sledovat na: mhealth.fss.muni.cz.

Financování projektu:

Tento projekt získal finanční prostředky z programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 Evropské unie v rámci akcí Marie Skladowska-Curie a je spolufinancován Jihomoravským krajem dle grantové dohody č. 665860.

Tento materiál odráží pouze postoje autora a EU není odpovědná za jakékoli možné použití informací obsažených v takovém materiálu.

Citované zdroje:

Český Statistický Úřad. (2017). Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci. Český statistický úřad.

Reklama