Dědictví: Kdo má právo dědit a kdy majetek zemřelého propadá státu?

Zemře-li vám blízký příbuzný, pak se dědickému řízení nejspíš nevyhnete. Dědit lze na základě občanského zákoníku, nebo závěti. Kdo má právo dědit? Kdy nedědí nikdo? A jak dědictví probíhá?

Hned na začátek je vhodné říci, že ten, kdo se dopustí úmyslného trestného činu vůči zemřelému nebo jeho rodině, nemá nárok na dědictví. Pokud zůstavitel ještě před smrtí neurčí jinak.

Zemře-li vám blízký příbuzný, pak okresní soud v místě jeho bydliště určí notáře, který vás celým dědickým řízením bude provázet. Notář zašle doporučený dopis všem zúčastněným.

 

Dědicové se dělí do šesti dědických tříd

V první třídě dědí děti a manžel nebo manželka. Všichni rovným dílem. Jestliže některé z dětí nedědí, pak jeho podíl náleží jeho dětem, popřípadě vnoučatům. Pokud je pozůstalým pouze partner, je dědictví rozděleno podle pravidel druhé dědické třídy.

V druhé třídě dědí rodiče zemřelého a osoby, které se zemřelým žily v jedné domácnosti minimálně po dobu jednoho roku před smrtí. Dostane-li se manžel či manželka do druhé dědické třídy, pak dědí polovinu dědictví. Zbylí pozůstalí získají rovný díl.

Ve třetí třídě dědí rovným dílem všichni sourozenci zemřelého a osoby, které se zemřelým žily v jedné domácnosti minimálně po dobu jednoho roku před smrtí. Nemohou-li dědit sourozenci, pak dědictví přechází na jejich děti.

Ve čtvrté třídě dědí prarodiče zemřelého, a to rovným dílem. V páté dědické třídě pak dědí prarodiče rodičů zemřelého a v šesté vnuci sourozenců a děti prarodičů zemřelého.

Nenajde-li se dědic v jedné skupině, dělí se dědictví podle pravidel druhé skupiny. Pokud neexistuje nikdo v rámci šesti tříd, kdo by dědil, spadá dědictví do vlastnictví státu.

 

Dědictví lze do jednoho měsíce odmítnout

Dědictví může každý dědic odmítnout. Výjimkou je pouze ten dědic, který dědí na základě dědické smlouvy. Dědictví je možné odmítnout písemným prohlášením nebo ústním prohlášením u soudu. Na odmítnutí dědictví máte jeden měsíc.

Dědictví nelze odmítnout jen z části. Buď celé dědictví přijmete, nebo ho celé odmítnete. Kromě odmítnutí lze dědictví přenechat ve prospěch jiného dědice. Pokud v rámci dědictví přijmete dluhy, přechází na vás v plném rozsahu. Jestliže tak v rámci dědictví získáte více dluhů než majetku, musíte dluhy splatit ze svého.

 

Rozdělení majetku může trvat i několik let

Dědické řízení není otázkou jednoho odpoledne. Celý proces trvá minimálně dva měsíce. Zhruba do týdne se o smrti člověka dozví soud a notář, díky čemuž je možné dědickému řízení přidělit spisovou značku a dědického komisaře.

Doba se ale odvíjí od množství majetku, které je do dědictví zahrnuto. Občas je zapotřebí zpracovat znalecké posudky, které celé vyřizování prodlužují. V případě komplikací není výjimkou, aby dědické řízení trvalo i několik let.

Reklama